Home » Projects » Graphical library MGL

Graphical library MGL

Download (0.8 MB ) | Download (49.0 KB ) | Download (2.5 MB )

Graphical library MGL is the result of my effort during creation of my diploma thesis. It is a 2D graphical library, which for visualization uses OpenGL. I have used this library also during my PhD studies.

License: GNU Lesser General Public License

Grafická knihovna MGL je výsledkem mého úsilí při tvorbě diplomové práce. Jedná se o 2D grafickou knihovnu která pro vizualizaci používá prostředků OpenGL. Tuto knihovna jsem také použil v rámci své disertační práce.

Nejvýznamnější rysy knihovny MGL

  • Velmi snadná tvorba aplikací založených na nejčastěji používaných prvcích dvourozměrné grafiky, zejména těch, které jsou založeny na obrazových mapách a fontech. Tvorba 2D aplikací je výrazně snazší než při přímém použití OpenGL.
  • Možnost doplnění funkcí navržené knihovny 2D/3D funkcemi OpenGL nebo vlastními grafickými funkcemi.
  • Možnost doplnění již hotových aplikací založených na OpenGL o prostředky knihovny MGL (například o uživatelské rozhraní).
  • Snadná přenositelnost navržené knihovny na širokou bázi platforem díky použití OpenGL a jazyka ANSI C.
  • Stejně jako OpenGL není knihovna MGL závislá na konkrétním, na platformě závislém prostředku pro práci s okny. Standardně se opírá o prostředky systému GLUT, ale je možné použít i jiný systém.
  • Optimalizovaný výkon díky optimálnímu využití prostředků nabízených různými verzemi OpenGL. Na počítačích vybavených 3D akcelerátorem se při běžných aplikacích rychlost zobrazování pohybuje řádově v desítkách počtů rámců za sekundu. Výkon tak při srovnání s jinými běžnými aplikacemi založenými na OpenGL vypovídá o optimální implementaci.
  • Spolehlivost a stabilita knihovny díky testování několika aplikací, které využívají její možnosti, na řadě počítačů s různými ovladači OpenGL. Knihovna byla odladěna a odzkoušena na platformách Windows 9x/2000/XP a Linux.
  • K dispozici je řada ukázkových příkladů, které demonstrující její možnosti, ilustrují použití jejích funkcí a umožňují její srovnání s prostředky OpenGL.
Next : Úvod