Home » Projects » Graphical library MGL » Poznámka pro pokročilé uživatele knihovny - Graphical library MGL

Graphical library MGL

Poznámka pro pokročilé uživatele knihovny

Knihovna MGL používá pro zajištění výše popsaných možností a funkcí následující volání okruhů příkazů knihoven OpenGL a GLUT:

  • Vytvoření okna na pracovní ploše - glutInit, glutGet, glutSwapBuffers, glutInitWindowSize, glutInitWindowPosition, glutCreateWindow, glutFullScreen, glutReshapeFunc, glutDisplayFunc, glutIdleFunc, glutMainLoop, glutSetWindowTitle, glutReshapeWindow, glutInitDisplayMode bullet
  • Nastavení parametrů uvnitř okna OpenGL - glClearColor, glClearScreen, glViewport, glClear, glFinish, glMatrixMode, glLoadIdentity, gluOrtho2D, glPixelStorei, glPushAttrib, glPushMatrix, glPopMatrix, glPopAttrib, glGetString
  • Body (Points), úsečky (Lines), trojúhelníky (Triangles), čtverce (Rectangles) - glBegin, glEnd, glVertex2i, glColor4f, glGetFloatv, glPointSize, glLineWidth, glEnable, glDisable, glHint, glGetError
  • Vyplňování (Filling) a míchání barev (Interpolation) - glPolygonMode, glShadeModel, glEnable, glDisable
  • Míchání průhledných vrstev (Blending) - glAlphaFunc, glEnable, glDisable
  • Rotace (Rotation) – glTranslatef, glRotatef
  • Formáty obrázků (Image formats) – OpenGL nepodporuje nahrávání souborů s obrázky uložených na disku
  • Textury (Textures) – glTexCoord2f, glBindTexture, glGenTextures, glDeleteTextures, glAreTexturesResident, glGenLists, glNewList, glCallList, glEndList, glTexImage2D, gluBuild2DMipmaps, glTexParameterf, glTexEnvf, glEnable, glDisable
  • Fonty (Fonts) – glutBitmapCharacter
  • Práce se vstupními zařízeními (More features) – glutSetCursor, glutGetModifiers, glutKeyboardFunc, glutSpecialFunc, glutMouseFunc, glutPassiveMotionFunc, glutMotionFunc, glutEntryFunc