Home » Projects » Graphical library MGL » Instalace - Graphical library MGL

Graphical library MGL

Instalace

Obecné požadavky na vybavení

Knihovna MGL by měla běžet obecně na libovolné platformě, která splňuje následující požadavky:
 • Kompilátor jazyka ANSI C pro 32-bitové aplikace. Zdrojové kódy a hlavičkové knihovny MGL jsou zapsány v tomto jazyce
 • Pro překlad a vytvoření knihovny je nutné mít nainstalované hlavičkové a knihovní soubory OpenGL verze 1.1 nebo vyšší. Pro spuštění aplikací používajících MGL postačí ovladač libovolné verze OpenGL (1.0 nebo vyšší).
 • Nainstalované knihovny systému GLUT verze 3.7 nebo vyšší (pro platformu Windows není nutné instalovat).
 • Pro praktické použití velmi doporučuji grafický akcelerátor s hardwarovou podporou OpenGL. Bez tohoto vybavení dosahuje knihovna MGL, stejně jako ostatní aplikace používající OpenGL velmi nízkého výkonu, a pro většina těchto aplikací je téměř nepoužitelná.

Instalace na obecné platformě

Pro instalaci a použití knihovny MGL na obecné platformě je třeba:
 • Nainstalovat požadované knihovny OpenGL a GLUT.
 • Zkopírovat hlavičkové soubory OpenGL a GLUT do adresáře, odkud jsou přístupné použitému překladači jazyka C.
 • Programem pro dekomprimování archivů .zip na dané platformě dekomprimovat obsah archivu mgl100.zip do zvoleného adresáře. Všechna jména souborů. (pozn. Všechny soubory používají pro snadnou přenositelnost konvenci jmen systémů DOS souborů 8.3.)
 • Všechny hlavičky funkcí, proměnných a definovaných typů knihovny jsou uloženy hlavičkovém v souboru /include/mgl.h knihovny. Tento soubor je nutné zpřístupnit pomocí standardní direktivy jazyka C #include <mgl.h>. Adresář /include/ je nutné zahrnout do adresářů, které kompilátor prohledává na výskyt hlavičkových souborů. Ty jsou obvykle uloženy v systémové proměnné INCLUDE.
 • Zkompilovat zdrojové soubory modulů knihovny MGL (draw.c, errors.c, fonts.c, images.c, input.c, memory.c, mgl.c, textures.c a window.c). Programem pro tvorbu knihoven (na některých platformách programem pro tvorbu archívů) na dané platformě vytvořit knihovnu obsahující všechny tyto moduly. Všechny tyto zdrojové soubory jsou v adresáři /lib/ souborů knihovny.
 • Přeložit požadovanou aplikaci (například demonstrační aplikaci DEMO), používající knihovnu MGL.
 • Sestavovacím programem (linker) spojit vytvořenou knihovnu a aplikaci.
 • Po těchto krocích by již měla být vytvořena kompletní struktura souborů knihovny MGL. Pro rychlé otestování funkčnosti knihovny, případně ovladačů OpenGL na použitém systému doporučuji nejprve vytvořit a spustit aplikaci DEMO z adresáře /bin/.

Instalace na platformě Windows

Knihovna MGL byla vytvořena s použitím nástroje Microsoft Visual C++ verze 6.0. Pro tuto platformu jsou k dispozici soubory .dsw a .dsp (Microsoft Visual C++ Workspace, Microsoft Visual C++ Project). Po otevření souboru mgl.dsw systémem Microsoft Development Studio je možné velmi snadno přeložit, spustit a ladit knihovnu MGL, včetně všech demonstračních programů a příkladů v kapitole Popis funkcí knihovny MGL , přílohy. To lze provést příkazem Batch build z menu Build. Pro jiné kompilátory je nutné použít postup pro obecnou platformu, který je popsán výše. Pro tuto platformu jsou navíc k dispozici v adresáři /bin/ předkompilované spustitelné soubory (včetně aplikace DEMO) a soubor mgl.lib, obsahující jádro knihovny. V tomto adresáři je navíc uložen soubor glut32.dll. Díky tomu není pro tuto platformu nutné instalovat požadovanou knihovnu GLUT.